NeCrOtOn

169 tekstów – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Żeby pod­nieść głowę, trze­ba ją opuścić. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 października 2017, 13:35

Na mo­ment. Przy­dałoby się nam zo­baczyć włas­ne od­bi­cia w lus­trach. Prze­cież przed ni­mi zaw­sze przy­biera­my naj­piękniej­sze po­zy. I żeby zastępo­wały one oczo­dołom oczy. Wte­dy, de­feko­wali­byśmy się je­dynie w toale­tach i, op­lu­wając innych, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2017, 13:28

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 10 października 2017, 13:24

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 10 października 2017, 13:21

Nap­rawdę sądzisz, że jes­teś dziś sa­mot­ny? Ja nie ob­chodzę wa­len­ty­nek, dnia mat­ki, dnia oj­ca, dnia bab­ci, dnia dziad­ka, urodzin, imienin, syl­wes­tra, ani wi­gilii. Tak właśnie, kiedy moi współlo­katorzy wy­jeżdżają na święta do domów, ja mówię, że po­jadę dzień po nich. Tak nap­rawdę cały czas jes­tem w mie­szka­niu.

Z każde­go z tych świąt ro­bię so­bie 1 listopada. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2016, 18:54

Każdy jest ta­ki sam a jed­nak in­ny. Mądry może być brzyd­ki a głupi ład­ny, głupi i brzyd­ki, bądź ład­ny i mądry. Czy to piękne? Czy piękne jest to, że jeśli ktoś urodzi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2015, 01:02

Cho­re dzieci kształtują chorzy rodzi­ce tworzący cho­re za­sady, które stworzy­li ich chorzy rodzi­ce, żyjący w cho­rych cza­sach w których pa­nowały cho­re za­sady przez co rodziły się cho­re dzieci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 marca 2015, 20:46

Ludzie są dob­rzy, gdy dwóch pa­sa jedną krowę.W większych sku­pis­kach tworzą bom­by wodorowe. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 27 września 2014, 20:13

Są ci, którzy nie zasługują na miłość bo mają brzyd­ki ryj i ci, co na nią nie zasługują, bo mają brzyd­ki ryj. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 sierpnia 2014, 23:35

Jeśli wy­pomi­nasz ko­mukol­wiek błąd, to pa­miętaj, że nie możesz go nig­dy popełnić. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 czerwca 2014, 19:29
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]