NeCrOtOn, teksty z lipca 2013 roku

11 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 24 lipca 2013, 21:44

Nie wkładaj ni­kogo do ser­ca na siłę, bo będzie zmuszo­ny użyć noża, by się z niego wydostać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 22 lipca 2013, 17:39

Na czarodziejską miłość.

Czar w nich pryska,
gdy on wytryska. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 19 lipca 2013, 15:22

Rodzi­na - Nie dla każde­go to ciepły , rodzin­ny dom . To dla wielu osób sek­ta w której liczy się sztu­ka dar­cia mor­dy , wy­wiera­nia pres­ji , aluz­ji, iro­nii , oraz sięga­nia czub­ka szczy­tu hi­pok­ryzji , pok­ry­ta ład­ny­mi meb­la­mi i dużym te­lewi­zorem . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 lipca 2013, 15:19

Będę połetą

bo wy­dam książkę
ziele wyjaram
i ob­wiążę ją w wstążkę
na­zywając ją ,,marazm"
bo połeta może
na­wet połykać noże
cudzą ma­donnę bzyknąć
i pochla­pać pędzlem
czyn­ności monotonne
bo oso­ba to święta
święconą wodą kąpana
lit­rem wchłonięta
a sak­wa pełna siana. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lipca 2013, 11:22

Ko­losal­ne są skut­ki od­po­wie­dzial­ności za oso­by nieodpowiedzialne. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 14 lipca 2013, 14:34

Przy be­tono­wym mur­ku w głuszy , bezdźwięku i pus­tce pomyślałem,
że mat­ka , to była naj­lep­sza sek­cja ryt­miczna, ja­kiej w życiu słuchałem. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 9 lipca 2013, 17:30

Miłość to cy­namo­nowa po­syp­ka na wspólnym ka­wałku chle­ba.Nie jedz zbyt łap­czy­wie i nie po­sypuj zbyt wiele. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 lipca 2013, 14:11

Ciężkie są skut­ki lekkomyślności. 

aforyzm dnia z 11 lipca 2017 roku
zebrał 67 fiszek • 3 lipca 2013, 12:16

Roz­wiązu­jemy cudze prob­le­my a po­tyka­my się o włas­ne sznurówki. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 2 lipca 2013, 19:16
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]