NeCrOtOn, strona 17

169 tekstów – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

jeżeli przeszkadza ci czyiś ko­lor stań się kameleonem... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 lutego 2011, 20:47

Nie ma nic gor­sze­go jak zdać so­bie sprawę ze szczęścia do­piero wte­dy ,gdy już je tracimy 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 stycznia 2011, 12:11

wyp­rzeć się sy­na to tak jak nie pod­pi­sać swo­jej książki 

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 stycznia 2011, 20:06

jeśli chcesz pod­nieść ciężar życia naj­pierw pod­nieś ciężar swe­go ego 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 stycznia 2011, 18:22

nie szu­kaj wymówek i nie rób z siebie skne­ry ..możesz wejść jej w ser­ce lub w czte­ry litery 

myśl
zebrała 31 fiszek • 16 stycznia 2011, 13:50

nie słuchaj ko­goś , kto uważa się za mądre­go-to zaz­wyczaj głupek z prze­rośniętym ego. Słuchaj siebie i te­go które­go ty do­ceniasz , tyl­ko on zo­baczy ile w so­bie zmieniasz 

myśl
zebrała 30 fiszek • 10 stycznia 2011, 16:38

przy­jaciel to oso­ba której nie po­wiesz , że nim jest bo wy­nika to z sy­tuac­ji dnia codziennego 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 stycznia 2011, 19:58

Dlacze­go wra­canie do daw­nej miłości jest bez sensu?
-widzisz, dro­ga pow­rotna jest zaw­sze krótsza a gdy pójdziesz na skróty raz, będziesz chciał ro­bić tak całe życie aż prze­leci ci przez oczy w jed­nym mo­men­cie - też skróci so­bie drogę.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 stycznia 2011, 11:09

Gdy­by nie było ludzi pus­tych , wte­dy ci wyjątko­wi nie mieli­by ko­go na­pełniać ro­zumem i miłością . Gdy­by nie było ludzi wyjątko­wych wte­dy świat byłby odurzo­ny pus­tką i sztuczną,bez­sensowną radością. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 stycznia 2011, 12:54
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]